Projekt ustawy o zmianie przepisów dotyczących rachunkowości i audytu: Nowe Wyzwania dla Biznesu w Świetle Prawa Unii Europejskiej

W ostatnich latach Unia Europejska intensywnie pracuje nad ujednoliceniem i ulepszeniem standardów w zakresie sprawozdawczości przedsiębiorstw oraz audytu. W tym kontekście powstała nowa inicjatywa legislacyjna, której celem jest implementacja przepisów zawartych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 oraz delegowanej Komisji (UE) 2023/2775.

Zmiany w sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju

Pierwsza z wymienionych dyrektyw, 2022/2464, dotyczy zmiany rozporządzenia oraz dyrektyw związanych z raportowaniem zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwa. Wprowadza ona nowe standardy dotyczące informacji środowiskowych, społecznych i zarządzania w firmach, w celu promowania odpowiedzialności biznesu oraz transparentności działań korporacyjnych.

Projekt ustawy, w oparciu o tę dyrektywę, wprowadza nowe wymogi sprawozdawcze dla przedsiębiorstw, nakładając na nie obowiązek raportowania nie tylko wyników finansowych, ale również działań podejmowanych w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Dostosowanie kryteriów wielkości przedsiębiorstwa

Kolejną istotną zmianą wynikającą z dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2023/2775 jest dostosowanie kryteriów wielkości przedsiębiorstw. Dotychczasowe definicje mikro-, małych, średnich i dużych jednostek zostają zrewidowane, aby lepiej odzwierciedlać rzeczywistość gospodarczą oraz promować rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt ustawy uwzględnia te zmiany, co może skutkować koniecznością dostosowania się przedsiębiorstw do nowych wymogów dotyczących klasyfikacji oraz obowiązków sprawozdawczych.

Wnioski

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw stanowi ważny krok w kierunku harmonizacji i ujednolicenia standardów w zakresie rachunkowości i audytu zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.

Wprowadzenie nowych wymogów sprawozdawczych związanych z zrównoważonym rozwojem oraz dostosowanie kryteriów wielkości przedsiębiorstw stanowi wyzwanie dla firm, ale także szansę na poprawę transparentności, odpowiedzialności i konkurencyjności europejskiego sektora biznesu.

Oczekuje się, że projekt ten przyczyni się do budowy bardziej zrównoważonej i konkurencyjnej gospodarki, będącej zgodna z wartościami i celami Unii Europejskiej.

Chętnie opowiemy więcej podczas spotkania!

Scroll to Top