Propozycja współpracy

Nasze usługi

Nadrzędnym celem naszego wsparcia ESG w organizacji, jest wdrożenie skutecznych i kompleksowych rozwiązań odpowiadających na różnorodne wyzwania z obszaru ESG, możliwych do wykonania w racjonalnym czasie i przy racjonalnym budżecie

Propozycja współpracy

Zaproponowany zakres możemy wykonać w całości, jedno zadanie po drugim (lub dokonując atestacji danego działania,
jeśli wcześniej było wykonane przez inną firmę) lub tylko wybrane przez Państwa punkty, które są potrzebne na dany moment.

Do przygotowania raportu jest wymagane przeprowadzenie: dialogu z interesariuszami, badania istotności i kalkulacji śladu węglowego.

Do przygotowania strategii niezbędna jest analiza luk.

Jeśli te działania pośrednie wykonywała inna firma, to przed decyzją o podjęciu współpracy z Państwem w zakresie raportu czy strategii, przeprowadzamy bezpłatny mini audyt jakości tych poprzedzających działań.

Atestacja działań z zakresu ESG wykonanych przez inne firmy jest wyceniana indywidualnie w zależności od zakresu działań.
Wykonują ją certyfikowani audytorzy.

W przypadku działań stacjonarnych we wskazanej przez Państwa lokalizacji, doliczany jest koszt delegacji (dojazdy i noclegi).

Szkolenia ESG

Szkolenia dedykowane dla Państwa w wersji online lub stacjonarnie, w języku polskim lub angielskim.
Przykładowe tematy:

 • Raportowanie ESG
 • Strategia ESG
 • Dekarbonizacja i offsetowanie
 • Dyrektywa CSRD i standardy ESRS
 • Badanie istotności i dialog z interesariuszami
 • Ślad węglowy organizacji i produktu
 • CBAM (tzw. Graniczny Podatek Węglowy)
 • Gospodarka Obiegu Zamkniętego
 • Taksonomia
 • Greenwashing
 • Szkolenia ESG dedykowane pod konkretne działy w firmie ( np. Zakupy, Sprzedaż, Marketing, HR, IT, Księgowość, Dział prawny) które gwarantują praktyczne wdrożenie zasad ESG w działalność poszczególnych działów i procesy w nich występujące

Co Państwo otrzymujecie w cenie:

 • Przygotowanie spersonalizowanego szkolenia pod Państwa organizację
 • Przeprowadzenie szkolenia (8 godzin dydaktycznych)
 • Materiał ze szkolenia w formie pdf
 • Certyfikaty imienne dla uczestników w formie pdf


Jeśli chcesz poznać szczegółowe programy i terminy lub zarezerwować szkolenie zamknięte to skontaktuj się z nami:

Warsztat dla kadry zarządzającej i osób odpowiedzialnych za ESG

 • Warsztaty uświadamiające co czeka organizację w związku z ESG
 • Zaznajomienie z kluczowymi aspektami ESG
 • Ustalenie grupy interesariuszy istotnej z punktu widzenia organizacji
 • Ustalenie wstępnego planu działania dla ESG w organizacji

Co Państwo otrzymujecie w cenie:

 • Przygotowanie spersonalizowanego warsztatu, w tym analiza konkurencji
 • Przeprowadzenie warsztatów (6-8 godzin, w zależności od dostępności kadry zarządzającej)
 • Materiał z warsztatów
 • Lista interesariuszy istotnych z punktu widzenia organizacji
 • Wstępny plan działania dla ESG w organizacji

Dialog z interesariuszami

zgodny z międzynarodowym standardem dotyczącym zaangażowania
interesariuszy AA1000SES

 • Warsztat wstępny na temat dialogu z interesariuszami
 • Analiza grupy interesariuszy i wybranie istotnych z punktu widzenia organizacji do dalszych prac
 • Zaprojektowanie badania ankietowego online dla interesariuszy firmy
 • Przeprowadzenie badania ankietowego online wśród interesariuszy firmy
 • W razie potrzeby, przeprowadzenie dodatkowych wywiadów z przedstawicielami wybranych grup interesariuszy
 • Analiza wyników badania ankietowego interesariuszy oraz przygotowanie podsumowania w formie raportu
 • Przygotowanie i wsparcie w przeprowadzeniu komunikacji zwrotnej do interesariuszy po przeprowadzonych badaniach

Co Państwo otrzymujecie w cenie:

 • Przygotowanie spersonalizowanego warsztatu wstępnego
 • Materiał z warsztatów
 • Formularz online do przeprowadzenia badania ankietowego
 • Raport z analizy interesariuszy istotnych z punktu widzenia organizacji
 • Raport z analizy badania ankietowego interesariuszy
 • Raport z wywiadów z przedstawicielami wybranych grup interesariuszy (o ile miały miejsce)
 • Komunikację zwrotną do interesariuszy po przeprowadzonych badaniach

Badanie istotności

zgodne z dyrektywą CSRD i ze standardami ESRS

 • Warsztat wstępny na temat badania istotności, zgodnie z wytycznymi CSRD i standardami ESRS
 • Zebranie niezbędnych informacji o przedsiębiorstwie pod kątem badania istotności
 • Wstępna ocena istotnych kwestii pod względem istotności oddziaływania
 • Wstępna ocena istotnych kwestii pod względem istotności finansowej
 • Wytypowanie interesariuszy do przeprowadzenie badania istotności
 • Finalna ocena istotnych kwestii pod względem istotności oddziaływania
 • Finalna ocena istotnych kwestii pod względem istotności finansowej
 • Matryca podwójnej istotności
 • Raport z przeprowadzonego badania istotności

Co Państwo otrzymujecie w cenie:

 • Materiał z warsztatów
 • Wstępną oraz finalną ocenę istotnych kwestii pod względem istotności oddziaływania oraz istotności finansowej
 • Matrycę podwójnej istotności
 • Raport z przeprowadzonego badania istotności
 •  

Analiza luk

zgodna z dyrektywą CSRD i ze standardami ESRS (Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju)

 • Warsztat wstępny na temat wytycznych CSRD i standardów ESRS
 • Przegląd istniejących w Państwa organizacji polityk wewnętrznych pod kątem potencjalnych luk w raportowaniu zgodnie z ESRS dla obszarów zidentyfikowanych jako kwestie istotne w badaniu istotności (w przypadku znalezienia takich luk, poprawa lub stworzenie brakujących dokumentów podlega dodatkowej wycenie)
 • W razie potrzeby, przeprowadzenie indywidualnych wywiadów z wybranymi grupami przedstawicieli organizacji
 • Podsumowanie z przeglądu analizy luk w formie raportu

Co Państwo otrzymujecie w cenie:

 • Materiał z warsztatów 
 • Raport z przeglądu analizy luk
esg-assured-com-grywit-anna-jankowiak-13

Ślad węglowy organizacji

zgodny z GHG Protocol

 • Warsztat wstępny na temat obliczania śladu węglowego
 • Obliczenie śladu węglowego organizacji dla zakresu 1, 2 i 3, w tym:
 1. Określenie granic operacyjnych
 2. Przygotowanie procesu zbierania danych
 3. Wsparcie przy zbieraniu danych
 4. Analiza zebranych danych
 5. Kalkulacja śladu węglowego
 6. Raport dotyczący śladu węglowego organizacji

Co Państwo otrzymujecie w cenie:

 • Materiał z warsztatów
 • Kalkulację śladu węglowego
 • Raport dotyczący śladu węglowego organizacji

Ślad węglowy produktów – do indywidualnej wyceny

Taksonomia

zgodna z rozporządzeniem o taksonomii UE (rozporządzenie (UE) 2020/852

Ocena każdej z działalności gospodarczych prowadzonej przez Spółkę co do jej zgodności z taksonomią na potrzeby dodatkowych ujawnień zgodnie z art. 8 rozporządzenia o taksonomii UE, w tym:

 • Przeprowadzenie weryfikacji każdej z działalności gospodarczych prowadzonych przez Spółkę (zgodnie z dostarczonym przez Spółkę wykazem prowadzonych działalności) w celu ustalenia, które z tych działalności kwalifikują się do taksonomii (są taxonomy-eligible)
 • Przeprowadzenie analizy działalności kwalifikujących się do taksonomii co do ich zgodności z taksonomią (taxonomyalignment)
 • Sporządzenie informacji na potrzeby ujawnienia wymaganego na podstawie art. 8 rozporządzenia o taksonomii i art. 10 ust. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2178

Co Państwo otrzymujecie w cenie:

 • Lista działalności kwalifikują się do taksonomii (taxonomy-eligible)
 • Lista działalności kwalifikujących się do taksonomii co do ich zgodności z taksonomią (taxonomy-alignment)
 • Informacja na potrzeby ujawnienia

Strategia zrównoważonego rozwoju

zgodna z dyrektywą CSRD

 • Warsztat wstępny na temat strategii zrównoważonego rozwoju
 • Opracowanie indywidualnej strategii zrównoważonego rozwoju
 • Przygotowaniu planu komunikacji (wewnętrznej i zewnętrznej) strategii zrównoważonego rozwoju
 • Podsumowanie z opracowania strategii w formie dokumentu

Co Państwo otrzymujecie w cenie:

 • Materiał z warsztatów
 • Plan komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Dokument strategii

Raport ESG

zgodny z dyrektywą CSRD i ze standardami ESRS

 • Warsztaty wstępne z raportowania ESG
 • Opracowanie procesu zbierania danych
 • Wsparcie w zebraniu danych
 • Opracowanie wstępnego raportu ESG zgodnego ze standardami i wymogami regulacyjnymi dla poszczególnych typów
  organizacji
 • Przedstawienie raportu ESG kadrze zarządzającej i zebranie informacji zwrotnej
 • Opracowanie finalnej wersji raportu ESG uwzględniającej uwagi ze strony kadry zarządzającej
 • Przygotowaniu planu komunikacji (wewnętrznej i zewnętrznej) dotyczącej raportu ESG

Co Państwo otrzymujecie w cenie:

 • Materiał z warsztatów
 • Dokument raportu ESG
 • Plan komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dotyczącej raportu

Dla firm które muszą tworzyć raporty CBAM – możliwe jest wsparcie w tym zakresie, w tym dobór narzędzia

Atestacje

zgodne z wymaganiami formalno-prawnymi dotyczącymi danego obszaru

Atestacja ESG stanowi kompleksowy proces oceny, raportowania i udoskonalania działań przedsiębiorstw w obszarach środowiskowych, społecznych i zarządczych, mający na celu promowanie zrównoważonego rozwoju i tworzenie wartości dla wszystkich zainteresowanych stron.

Przykładowe obszary atestacji, jakie możemy przeprowadzić w zakresie ESG:

Ocena środowiskowa (Environmental assessment)
 • Badanie wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne.
 • Analiza emisji gazów cieplarnianych, zużycia zasobów naturalnych, produkcji odpadów itp.
 • Ocena zgodności z regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska.
 •  
Ocena społeczna (Social assessment)
 • Analiza relacji z interesariuszami, w tym pracownikami, klientami, społecznością lokalną.
 • Ocena polityk zatrudnienia, praktyk bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, zaangażowania społecznego.
 • Ocena wpływu działań firmy na społeczność lokalną i ogólną społeczność.
 •  
Ocena zarządzania (Governance assessment)
 • Ocena struktury zarządzania i kontroli w firmie.
 • Analiza struktury zarządu, procedur podejmowania decyzji, przejrzystości w raportowaniu finansowym.
 • Ocena zgodności z kodeksami etycznymi, standardami korporacyjnymi i przepisami prawnymi.
 •  
Pomiary i metryki (Measurements and metrics)
 • Określenie kluczowych wskaźników wydajności ESG (KPI), które umożliwiają monitorowanie postępów w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.
 • Zbieranie danych liczbowych i jakościowych dotyczących aspektów środowiskowych, społecznych i zarządczych.
 •  
Raportowanie i certyfikacja (Reporting and certification)
 • Przygotowanie raportów ESG, które podsumowują wyniki ocen oraz plany działań poprawczych.
 • Możliwość uzyskania certyfikacji ESG, która potwierdza zgodność działań przedsiębiorstwa z określonymi standardami zrównoważonego rozwoju.
Rekomendacje i poprawki (Recommendations and remediation)
 • Propozycje działań naprawczych i doskonalących, które mają na celu poprawę wyników ESG.
 • Wsparcie w opracowywaniu i wdrażaniu strategii poprawy, które przynoszą korzyści zarówno dla środowiska, społeczności, jak i dla samego przedsiębiorstwa.
 •  
Monitoring i audyt (Monitoring and audit)
 • Stałe śledzenie postępów i aktualizacja ocen ESG.
 • Przeprowadzanie regularnych audytów wewnętrznych i zewnętrznych w celu zapewnienia zgodności z założonymi standardami i przepisami.
 •  

Atestacje działań z zakresu ESG wykonanych przez inne firmy jest wyceniana indywidualnie w zależności od zakresu działań. Atestacje wykonują certyfikowani audytorzy.

Chcesz poznać szczegóły?

Wyzwania w zakresie ESG i proponowane rozwiązania

Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij przycisk „WYZWANIE” lub „ROZWIĄZANIE”.

Zbieranie i raportowanie danych

WYZWANIE

Zbieranie dokładnych i kompleksowych danych dotyczących ESG może być trudne, zwłaszcza w sytuacji złożonych łańcuchów dostaw.

ROZWIĄZANIE

Wdrożenie narzędzi do zbierania danych, bez dużych nakładów i optymalizowanie procesów raportowania.

Pełna zgodność z przepisami prawnymi

WYZWANIE

Zgodność z dynamicznie zmieniającymi się przepisami dotyczącymi ESG i standardami raportowania może być skomplikowana

ROZWIĄZANIE

Stały abonament wsparcia konsultanta, który na bieżąco śledzi zmiany w przepisach, i współpracuje z innymi ekspertami branżowymi

Realna integracja ze strategią biznesową

WYZWANIE

Włączenie wymagań ESG do strategii biznesowej może być trudne, zwłaszcza gdy jest opór wśród kadry zarządzającej.

ROZWIĄZANIE

Kształtowanie kultury zrównoważonego rozwoju, warsztaty wstępne z Zarządem i edukacja kadry kierowniczej w celu korelacji między celami biznesowymi a celami ESG.

Zaangażowanie Interesariuszy

WYZWANIE

Skuteczne zaangażowanie różnorodnych interesariuszy, w tym inwestorów, klientów, pracowników i społeczności, wymaga strategicznej komunikacji i przejrzystości.

ROZWIĄZANIE

Opracowanie strategii komunikacji i efektywne działania operacyjne w tym zakresie, aktywne pozyskiwanie opinii, i angażowanie interesariuszy w procesy podejmowania decyzji.

Ryzyko "Greenwashing"

WYZWANIE

W przypadku popełnienia błędów w raportowaniu, wynikających nie ze złej woli, ale z braku wystarczających kompetencji osoby zajmującej się ESG, istnieje ryzyko bycia podejrzanym o „greenwashing”, czyli celowym fałszowaniu rezultatów ESG w celach marketingowych.

ROZWIĄZANIE

Zapewnienie kompetentnego zespołu konsultantów, gwarantującego przejrzystość w raportowaniu, korzystanie z certyfikatów, rozliczanie się z realizacji konkretnych działań ESG w stosunku do tych zadeklarowanych.

Zarządzanie Talentami

WYZWANIE

Przyciąganie i utrzymywanie talentów, dla których zasady ESG są istotne, może być trudne, jeśli organizacja nie jest postrzegana jako społecznie i ekologicznie odpowiedzialna.

ROZWIĄZANIE

Promowanie zaangażowania w zrównoważone praktyki wizerunku pracodawcy, wdrażanie zrównoważonych praktyk w dziale HR, oraz oferowanie szkoleń i narzędzi edukacyjnych z zakresu ESG dla pracowników, klientów i dostawców.

Złożoność Łańcucha Dostaw

WYZWANIE

Raportowanie, a później dekarbonizacja w łańcuchach dostaw, zwłaszcza w branżach o rozległych sieciach, może być trudne.

ROZWIĄZANIE

Wsparcie we współpracy z dostawcami, określanie jasnych oczekiwań i wdrażanie kryteriów ESG w procesach zakupowych.

Percepcja Wydajności Finansowej

WYZWANIE

Duże koszty realizowania działań ESG mogą negatywnie wpłynąć na krótkoterminową wydajność finansową

ROZWIĄZANIE

Proponowanie racjonalnych wycen i sprawne działania, zminimalizowanie zaangażowania czasowego zespołów ESG, do zadań przynoszących wartość dodaną dla zespołu, minimalizując jednocześnie obciążenie innymi zadaniami, które bierzemy na siebie. Ograniczenia ryzyka związanego z „przepalaniem” budżetu ESG, oraz przedstawianie rozwiązań zwiększających efektywność organizacji i jej pracowników.

Technologia i Innowacje

WYZWANIE

Wdrożenie praktyk zrównoważonych może wymagać dużych inwestycji w nowe technologie i innowacje, co może być wyzwaniem finansowym i operacyjnym.

ROZWIĄZANIE

Opracowanie planu wdrożenia narzędzi w racjonalnej cenie, pilotaż narzędzi by sprawdzić działanie w Twojej organizacji.

Wymagania dla managerów ESG

WYZWANIE

Kompleksowość tematów ESG jest na tyle duża, że w zasadzie niemożliwe jest, żeby jedna osoba była w stanie zająć się wszystkimi tematami ESG, gdyż wymaga to wiele czasu i ciągłego śledzenia zmian i dobrych praktyk. Z drugiej strony, korzystając z usług różnych konsultantów zewnętrznych do różnych tematów, dużo czasu poświęcane jest na koordynację.

ROZWIĄZANIE

Wsparcie konsultantów na zasadzie edukowania organizacji do samodzielnego zajmowania się tematem, a kompleksowe wsparcie wszystkich tematów ESG przez jeden zespół konsultantów powoduje brak rozmytej odpowiedzialności.

Chcesz poznać szczegóły?

KONTAKT

WŁAŚCICIEL MARKI

Właścicielem marki ESG ASSURED jest:
Grywit Anna Jankowiak

SOCIAL MEDIA

Obserwuj nas i dowiaduj się
o najnowszych projektach!

Scroll to Top