Szkolenia

WSTĘP DO RAPORTOWANIA ESG

Raportowanie ESG nabiera coraz większego znaczenia dla wszystkich firm. To szkolenie jest doskonałym wprowadzeniem do koncepcji zrównoważonego rozwoju i przygotowuje uczestników do skutecznego raportowania zgodnie z wymaganiami dyrektywy CSRD

CEL SZKOLENIA
 • Zdobędziesz wiedzę na temat raportowania zrównoważonego i jego implikacji w kontekście regulacji UE
 • Zrozumiesz znaczenie i cele raportowania zrównoważonego
 • Poznasz terminy, adresatów oraz obowiązki wynikające z dyrektywy CSRD
 • Opanujesz umiejętność identyfikowania istotnych tematów oraz pracy ze standardami raportowania zrównoważonego (ESRS)
 • Dowiesz się, jak efektywnie wdrożyć ESG w strukturę organizacji oraz jakie korzyści może przynosi firmie
PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1: Wprowadzenie do tematyki zrównoważonego rozwoju organizacji

 • Kontekst środowiskowy i społeczny
 • Znaczenie i rozwój związany ze zrównoważonym rozwojem, CSR, ESG
 • Raportowanie niefinansowe a raportowaniem ESG
 • Podstawowe definicje: interesariusze, łańcuch dostaw, badanie istotności
 • Cele i korzyści wynikające z wprowadzenia ESG

Moduł 2: Zobowiązania do raportowania zgodnie z wymogami Dyrektywy CSRD

 • Kto i w jakim zakresie jest objęty obowiązkiem raportowania?
 • ESRS-y: Struktura standardów, kluczowe obszary wpływów, wytyczne dotyczące ujawnianych informacji:
 1. Aspekty środowiskowe i klimatyczne
 2. Aspekty społeczne
 3. Ład korporacyjny

Moduł 3: Wprowadzenie ESG i raportowania w organizacji

 • Etapy wdrażania
 • Badanie istotności i dialog z interesariuszami
 • Zaangażowanie zespołu oraz komunikacja
 • Dobre praktyki i studia przypadków

RAPORTOWANIE ŚLADU WĘGLOWEGO W ORGANIZACJACH

Szkolenie zostało specjalnie zaprojektowane, aby uczestnicy mogli w pełni zrozumieć mechanizmy emisji oraz sposoby raportowania śladu węglowego, a także ich związek z działaniami organizacji w kontekście zrównoważonego rozwoju. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę na temat pomiaru emisji gazów cieplarnianych, które są wynikiem działań organizacji. Poznają najnowsze metody pomiaru oraz techniki raportowania śladu węglowego, a także sposoby integracji tych danych z strategią ESG.
Nasze szkolenie umożliwi uczestnikom nie tylko zdobycie teoretycznej wiedzy, ale także praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania emisjami oraz tworzenia wiarygodnych raportów dotyczących śladu węglowego. Dzięki temu, organizacje będą mogły bardziej świadomie angażować się w cele zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się do budowy bardziej ekologicznego i odpowiedzialnego biznesu.

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu zapewnienie uczestnikom pełnego zrozumienia mechanizmów emisji oraz raportowania śladu węglowego zgodnie z dwoma kluczowymi standardami: GHG Protocol oraz normą ISO 14064-1.

GHG Protocol: Uczestnicy zdobędą głębszą wiedzę na temat standardów i wytycznych opracowanych przez GHG Protocol, które stanowią międzynarodowy punkt odniesienia w zakresie pomiaru, raportowania i zarządzania emisjami gazów cieplarnianych (GHG). Pozwoli to zrozumieć procesy pomiaru i klasyfikacji emisji, jak również sposób wdrażania tych standardów w praktyce biznesowej.

Norma ISO 14064-1: Uczestnicy zapoznają się z wymaganiami normy ISO 14064-1, która określa zasady i wytyczne dotyczące sporządzania raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych oraz ich weryfikacji.

Dzięki temu szkoleniu uczestnicy będą wyposażeni w kompleksową wiedzę na temat zarządzania emisjami gazów cieplarnianych oraz raportowania śladu węglowego, zgodnie z najnowszymi międzynarodowymi standardami i wytycznymi.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

Moduł 1: Wprowadzenie do tematyki zrównoważonego rozwoju

 • Dyrektywa CSRD i standardy ESRS a wymagania dotyczące obliczeń śladu węglowego

Moduł 2: Tło dla obliczeń śladu węglowego

 • Zmiany klimatyczne: definicja i istotność dla organizacji
 • Definicja śladu węglowego i kluczowe aspekty z perspektywy organizacji
 • Analiza standardów i regulacji dotyczących obliczania śladu węglowego

Moduł 3: Analiza śladu węglowego w organizacji

 • Określenie granic organizacyjnych i operacyjnych
 • Omówienie zakresów i kategorii emisji:
 1. Zakres 1 – emisje bezpośrednie
 2. Zakres 2 – emisje pośrednie energetyczne
 3. Zakres 3 – emisje w łańcuchu wartości: analiza według 15 kategorii
 • Mapowanie firmy i jej otoczenia pod kątem emisji
 • Źródła danych i współczynniki
 • Narzędzia i techniki obliczania emisji

Dzień 2

Moduł 1: Zadania praktyczne na podstawie przygotowanego case study

 • Mapowanie firmy i jej otoczenia pod kątem emisji
 • Szukanie i dobieranie współczynników emisji
 • Obliczanie emisji

Moduł 2: Raportowanie śladu węglowego

 • Wypracowanie efektywnych strategii raportowania
 • Działania dekarbonizacyjne i offsetujące – co to takiego

Moduł 3: Sesja Q&A

 • Interaktywne sprawdzenie wiedzy uczestników i sesja pytań i odpowiedzi

Moduł 4: Podsumowanie szkolenia

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z INTERESARIUSZAMI I ANALIZA ISTOTNOŚCI

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do skutecznego przeprowadzania badania istotności oraz prowadzenia efektywnego dialogu z interesariuszami metodą AA1000, w kontekście budowania strategii ESG i raportowania. Uczestnicy nabędą umiejętności identyfikacji kluczowych interesariuszy zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych oraz w zakresie przeprowadzania badania istotności, zgodnego z wymogami regulacyjnymi, w tym dyrektywą CSRD.

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu zapewnienie uczestnikom zrozumienia znaczenia badania istotności oraz dialogu z interesariuszami w kontekście budowania strategii zrównoważonego rozwoju i raportowania ESG w organizacji. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności:

 • Rozpoznawania różnych grup kluczowych interesariuszy i ich potrzeb w kontekście zrównoważonego rozwoju.
 • Przeprowadzenia badania istotności, aby zidentyfikować kluczowe aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem.
 • Wykorzystywania wyników analizy istotności i dialogu z interesariuszami
PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1: Wstęp

 • Definicja i znaczenie ESG w kontekście zrównoważonego rozwoju
 • Wprowadzenie do kluczowych pojęć m.in. CSR, CSRD, NFRD, ESRS, interesariusze, badanie istotności, ślad węglowy
 • Zrozumienie, czym jest ESG. Environment (środowisko), Social (aspekty społeczne) i Governance (ład korporacyjny), które odzwierciedlają zrównoważony rozwój organizacji
 • Omówienie znaczenia badania istotności i dialogu z interesariuszami dla zrównoważonego rozwoju
 • Definicja i znaczenie istotnego wpływu oraz podwójnej istotności w kontekście ESG

Moduł 2: Dialog z Interesariuszami

 • Szczegółowe omówienie modelu AA1000
 • Zadanie praktyczne: przygotowanie przykładu ankiety do przeprowadzenia dialogu z interesariuszami

Moduł 3: Badanie istotności

 • Przybliżenie tematyki analizy istotności
 • Zadanie praktyczne: przykład przeprowadzania analizy istotności dla wybranej organizacji

Moduł 4: Wykorzystanie wyników analizy istotności i dialogu z interesariuszami

 • Określenie priorytetów:
  – Identyfikacja najważniejszych kwestii ESG
  – Zrozumienie potrzeb i oczekiwań interesariuszy
  – Kierowanie uwagi działania organizacji na te obszary, które mają największy wpływ na jej działalność i na interesariuszy
 • Rzetelne raportowanie:
  – Zapewnienie wiarygodności danych
  – Odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb interesariuszy oraz priorytetów organizacji
 • Skuteczne zaangażowanie interesariuszy:
  – Lepsze poznanie ich perspektywy
  – Uwzględnienie ich opinii w procesie podejmowania decyzji
  – Budowanie zaufania, lojalności i pozytywnych relacji z interesariuszami
 • Kreowanie wartości dla wszystkich interesariuszy:
  – Wykorzystanie wyników analizy istotności i dialogu z interesariuszami
  – Efektywne zarządzanie działaniami ESG
  – Tworzenie wartości dla: akcjonariuszy, społeczności lokalnej, pracowników, klientów i innych interesariuszy

PRAKTYCZNIE O ESRS

Kluczowym elementem szkolenia jest wyjaśnienie struktury i głównych kategorii raportowania zrównoważonego rozwoju zgodnie z ESRS. Uczestnicy dowiadują się, jak identyfikować istotne aspekty zrównoważonego rozwoju dla swoich organizacji, jak gromadzić, weryfikować i zarządzać danymi zgodnie z wymaganiami ESRS oraz jak przygotowywać raporty zgodne z tymi standardami

CEL SZKOLENIA
 • Zapoznanie uczestników z Europejskimi Standardami Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju
 • Zrozumienie znaczenia ESRS dla organizacji w Europie
 • Omówienie praktycznych aspektów wdrażania ESRS
PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1: Wstęp do ESRS – Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju

 • Definicja i cel ESRS
 • Podstawowe informacje o raportowaniu zgodnie z dyrektywą CSRD i zmiany w stosunku do dotychczasowego raportowania NFRD

Moduł 2: Architektura systemu standardów raportowania

 • Standardy przekrojowe
 • Standardy tematyczne
 • Standard uproszczony
 • Standardy sektorowe

Moduł 3: Standardy przekrojowe

 • ESRS 1 – instrukcja obsługi
 • ESRS 2 – ujawnienia ogólne

Moduł 4: Standardy tematyczne

 • E – 5 standardów środowiskowych
 • S – 4 standardy społeczno-pracownicze
 • G – 1 standard dotyczący prowadzenia biznesu

Moduł 5: Standard uproszczony

Moduł 6: Standardy sektorowe

Moduł 7: Konstrukcja standardów (z wyjątkiem ESRS 1)

Moduł 8: Klasyfikacja wymogów ujawnieniowych

Moduł 9: Wymogi ujawnieniowe a punkty danych

Moduł 10: Podsumowanie i interaktywna sesja pytań i odpowiedzi

CBAM: NOWE WYTYCZNE RAPORTOWANIA DLA IMPORTOWANYCH TOWARÓW

Szkolenie zostało stworzone w celu zapewnienia uczestnikom pełnego zrozumienia mechanizmów działania oraz procesu raportowania CBAM, znanej również jako Graniczny Podatek Węglowy. Podczas szkolenia uczestnicy będą zgłębiać zasady, na których opiera się CBAM, oraz dowiedzą się, jakie są wymagania w zakresie raportowania w ramach tego mechanizmu. Poprzez wyjaśnienie kluczowych koncepcji i przepisów prawnych dotyczących CBAM, uczestnicy będą mogli lepiej zrozumieć, jak ten system wpływa na handel międzynarodowy oraz jakie są implikacje dla ich organizacji.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom pełnego zrozumienia mechanizmów działania i raportowania CBAM, zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 2023/1773 z dnia 17 sierpnia 2023 r. Dotyczy to ustalania zasad stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2023/956 w odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych w kontekście mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 w okresie przejściowym.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1: Wprowadzenie dotyczące CBAM

Moduł 2: Ogólne informacje o systemie handlu emisjami EU ETS i odniesienie do CBAM

Moduł 3: Zakres obowiązywania CBAM:

 • Produkty objęte regulacjami
 • Kategorie produktów objęte obowiązkiem raportowania
 • Podmioty objęte obowiązkiem raportowania
 • Wyłączone obszary geograficzne
 • Kryterium wartości

Moduł 4: Harmonogram wdrażania CBAM

Moduł 5: Okres przejściowy – wymagane obowiązki

Moduł 6: Regulacje prawne dotyczące CBAM

Moduł 7: Niezbędne informacje dotyczące sprawozdań:

 • Sprawozdania kwartalne
 • Sprawozdania roczne (deklaracje)
 • Korygowanie sprawozdań

Moduł 8: Organy odpowiedzialne w Polsce i innych krajach UE

Moduł 9: Kontrole i sankcje

Moduł 10: Rejestr przejściowy – jak wypełnić raport

Moduł 11: Strategia wdrażania CBAM w organizacji

Moduł 12: Check lista dla importera

Moduł 13: Sesja odpowiedzi na pytania

ESG W IT – TECHNOLOGIA DLA PLANETY

Szkolenie stanowi kompleksowy przegląd związków między zasadami ESG (Environmental, Social, Governance) a dziedziną technologii informatycznej.

CEL SZKOLENIA

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wpływu IT na trzy kluczowe obszary zrównoważonego rozwoju organizacji. Nauczą się, jak integrować ESG w strategii IT. Szkolenie skupia się na efektywności energetycznej, technologii zielonych, społecznej odpowiedzialności IT oraz zarządzaniu projektami i zasobami ludzkimi. Ponadto, uczestnicy dowiedzą się, jak monitorować i raportować postępy w realizacji celów zrównoważonego rozwoju w dziedzinie IT.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1: Wprowadzenie do ESG

 • Definicja i znaczenie ESG w kontekście zrównoważonego rozwoju
 • Wprowadzenie do kluczowych pojęć m.in. CSR, CSRD, NFRD, ESRS, interesariusze, badanie istotności, ślad węglowy
 • Zrozumienie, czym jest ESG. Environment (środowisko), Social (aspekty społeczne) i Governance (ład korporacyjny), które odzwierciedlają zrównoważony rozwój organizacji

Moduł 2: Rola IT w ESG

 • Analiza wpływu technologii informatycznej na każdy z obszarów ESG
 • IT pomaga w śledzeniu i redukcji emisji gazów cieplarnianych (Environment)
 • Promocja etycznych praktyk w dziedzinie danych i bezpieczeństwa (Social)
 • Efektywne zarządzanie danymi i transparencja (Governance)

Moduł 3: Integracja ESG w strategii IT

 • Sposoby wdrażania zasad ESG w strategii IT organizacji
 • Cele zrównoważonego rozwoju organizacji w planach rozwoju technologii

Moduł 4: Społeczna odpowiedzialność IT

 • Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji
 • Zapewnienie dostępu do technologii osobom o różnym poziomie umiejętności
 • Promowanie etyki i odpowiednich praktyk w dziedzinie cyfrowej

Moduł 5: Zarządzanie IT zgodnie z zasadami ESG

 • Wypracowanie polityk zarządczych
 • Ocena dostawców IT pod kątem zrównoważonych praktyk
 • Ograniczanie zużycia energii i zasobów

Moduł 6: Monitorowanie i raportowanie

 • Sposoby monitorowania i raportowania postępów w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju w IT

ESG W MARKETINGU

Szkolenie skupia się na aspektach środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem, promując etyczne zarządzanie i transparentność w kampaniach marketingowych. Pomoże to w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy i osiąganiu celów ESG.

CEL SZKOLENIA

Zrozumienie jak integrować cele ESG w strategiach marketingowych i skutecznie komunikować aspekty zrównoważonego rozwoju w treściach marketingowych. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat roli ESG w budowaniu marki, promocji produktów oraz zachęcaniu klientów do lojalności.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1: Wprowadzenie do ESG i jego roli w marketingu

 • Definicja i znaczenie ESG w kontekście zrównoważonego rozwoju
 • Wprowadzenie do kluczowych pojęć m.in. CSR, CSRD, NFRD, ESRS, interesariusze, badanie istotności, ślad węglowy
 • Zrozumienie, czym jest ESG. Environment (środowisko), Social (aspekty społeczne) i Governance (ład korporacyjny), które odzwierciedlają zrównoważony rozwój organizacji
 • Rola ESG w budowaniu marki i promocji produktów

Moduł 2: Środowiskowe aspekty ESG w marketingu

 • Wpływ aspektów środowiskowych na strategie marketingowe
 • Kreowanie kampanii zrównoważonych i produktów ekologicznych

Moduł 3: Społeczne aspekty ESG w marketingu

 • Wpływ aspektów społecznych na relacje z klientami i lojalność

Moduł 4: Zarządzanie i transparentność w marketingu

 • Zasady etycznego zarządzania i transparentności w marketingu
 • Promowanie rzetelności i odpowiedzialności w reklamach
 • Ograniczanie zużycia energii i zasobów

Moduł 5: Integracja ESG w strategii marketingowej

 • Włączanie celów ESG w plany i strategie marketingowe

Moduł 6: Ewaluacja i monitorowanie wyników ESG w marketingu

 • Ewaluacja skutków i długoterminowe cele

Moduł 7: Monitorowanie i raportowanie

 • Sposoby monitorowania i raportowania postępów w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju w IT

ESG DLA DZIAŁÓW ZAKUPÓW – ZRÓWNOWAŻONE ZAKUPY

Szkolenie oferuje kompleksowe wprowadzenie do kwestii zrównoważonego rozwoju (ESG) w kontekście działów zakupów. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat roli ESG w procesach zakupowych, obejmując aspekty środowiskowe, społeczne oraz zarządzanie nimi.

CEL SZKOLENIA

Lepsze zrozumienie, w jaki sposób ESG wpływa na decyzje zakupowe. Uczestnicy zapoznają się również z etycznymi praktykami, współpracą z dostawcami oraz integracją celów ESG w strategię zakupową

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1: Wprowadzenie do ESG

 • Definicja i znaczenie ESG w kontekście zrównoważonego rozwoju
 • Wprowadzenie do kluczowych pojęć m.in. CSR, CSRD, NFRD, ESRS, interesariusze, badanie istotności, ślad węglowy
 • Zrozumienie, czym jest ESG. Environment (środowisko), Social (aspekty społeczne) i Governance (ład korporacyjny), które odzwierciedlają zrównoważony rozwój organizacji

Moduł 2: Aspekty ESG w procesach zakupowych

 • Rola działu zakupów we wdrażaniu zasad ESG
 • Aspekty środowiskowe: redukcja emisji, efektywność zasobów
 • Aspekty społeczne: prawa pracownicze, bezpieczeństwo pracy, różnorodność i inkluzywność
 • Aspekty związane z zarządzaniem: etyka, integralność, odpowiedzialność korporacyjna

Moduł 3: Implementacja ESG w procesach zakupowych

 • Ocena dostawców z perspektywy ESG: kryteria i narzędzia
 • Współpraca z dostawcami: promowanie zrównoważonych praktyk
 • Integracja celów ESG w strategię zakupową firmy

Moduł 4: Etyczne praktyki i współpraca

 • Etyczne praktyki w procesach zakupowych
 • Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi: partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Moduł 5: Wyzwania i przyszłość zrównoważonych zakupów

 • Wyzwania związane z implementacją ESG w procesach zakupowych
 • Trendy i przyszłość zrównoważonych zakupów: nowe technologie, innowacje, regulacje

Moduł 6: Podsumowanie

Dyskusja i podsumowanie: jak działy zakupów mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju

ESG DLA SPRZEDAŻY

Szkolenie zapewnia wszechstronne spojrzenie na relacje między zrównoważonym rozwojem (ESG) a efektywnością sprzedaży. Uczestnicy będą zgłębiać znaczenie ESG oraz jego pozytywny wpływ na wyniki sprzedażowe. Podczas szkolenia omawiane będą kluczowe elementy związane z aspektami środowiskowymi, społecznymi oraz zarządzaniem zgodnym z ESG.

CEL SZKOLENIA

Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób te czynniki wpływają na decyzje zakupowe klientów oraz jak integrować cele ESG w strategie sprzedażowe. Szkolenie umożliwi skuteczne komunikowanie tych aspektów w procesie sprzedaży, co stanowi doskonałą okazję dla profesjonalistów w dziedzinie sprzedaży i marketingu do poszerzenia wiedzy niezbędnej do osiągnięcia sukcesów w kontekście zrównoważonego rozwoju.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1: Wprowadzenie do ESG w kontekście sprzedaży

 • Definicja i znaczenie ESG w kontekście zrównoważonego rozwoju
 • Wprowadzenie do kluczowych pojęć m.in. CSR, CSRD, NFRD, ESRS, interesariusze, badanie istotności, ślad węglowy
 • Zrozumienie, czym jest ESG. Environment (środowisko), Social (aspekty społeczne) i Governance (ład korporacyjny), które odzwierciedlają zrównoważony rozwój organizacji
 • Jak ESG wpływa na strategie sprzedażowe i relacje z klientami
 • Korzyści dla działów sprzedaży wynikające z uwzględnienia aspektów ESG

Moduł 2: Budowanie zrównoważonych relacji z klientami

 • Zrozumienie oczekiwań klientów w zakresie ESG
 • Komunikacja z klientami na temat wartości ESG firmy
 • Budowanie zaufania i lojalności poprzez zrównoważone praktyki sprzedażowe

Moduł 3: Doskonałe strategie sprzedażowe w kontekście ESG

 • Tworzenie ofert opartych na wartościach ESG
 • Budowanie świadomości społecznej i ekologicznej w ramach działań sprzedażowych
 • Odpowiedzialne prowadzenie procesów negocjacyjnych z uwzględnieniem aspektów ESG

Moduł 4: Praktyczne narzędzia i metody

 • Narzędzia do oceny zgodności produktów/usług z zasadami ESG
 • Sposoby mierzenia i monitorowania wpływu działań sprzedażowych na cele ESG

Moduł 5: Wyzwania i rozwój

 • Wyzwania związane z implementacją strategii sprzedażowych z uwzględnieniem ESG
 • Przyszłość zrównoważonych strategii sprzedażowych

Moduł 6: Podsumowanie

 • Dyskusja i podsumowanie: jak strategie sprzedażowe mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju

Jeśli zainteresowało Cię szkolenie, skontaktuj się z nami!

Możesz także napisać do nas na adres info@esgassured.com
lub zadzwonić pod numer +48 731 218 118

ESG ASSURED
ul. Sopocka 7, 80-299 Gdańsk

Scroll to Top