Atestacja

Atestacja ESG

Stanowi kompleksowy proces oceny, raportowania i udoskonalania działań przedsiębiorstw w obszarach środowiskowych, społecznych i zarządczych, mający na celu promowanie zrównoważonego rozwoju i tworzenie wartości dla wszystkich zainteresowanych stron.

Ocena środowiskowa
 • Badanie wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne.
 • Analiza emisji gazów cieplarnianych, zużycia zasobów naturalnych, produkcji odpadów itp.
 • Ocena zgodności z regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska.
 •  
Ocena społeczna
 • Analiza relacji z interesariuszami, w tym pracownikami, klientami, społecznością lokalną.
 • Ocena polityk zatrudnienia, praktyk bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, zaangażowania społecznego.
 • Ocena wpływu działań firmy na społeczność lokalną i ogólną społeczność.
 •  
Ocena zarządzania
 • Ocena struktury zarządzania i kontroli w firmie.
 • Analiza struktury zarządu, procedur podejmowania decyzji, przejrzystości w raportowaniu finansowym.
 • Ocena zgodności z kodeksami etycznymi, standardami korporacyjnymi i przepisami prawnymi.
 •  
Pomiary i metryki
 • Określenie kluczowych wskaźników wydajności ESG (KPI), które umożliwiają monitorowanie postępów w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.
 • Zbieranie danych liczbowych i jakościowych dotyczących aspektów środowiskowych, społecznych i zarządczych.
 •  
Raportowanie i certyfikacja
 • Przygotowanie raportów ESG, które podsumowują wyniki ocen oraz plany działań poprawczych.
 • Możliwość uzyskania certyfikacji ESG, która potwierdza zgodność działań przedsiębiorstwa z określonymi standardami zrównoważonego rozwoju.
Rekomendacje i poprawki
 • Propozycje działań naprawczych i doskonalących, które mają na celu poprawę wyników ESG.
 • Wsparcie w opracowywaniu i wdrażaniu strategii poprawy, które przynoszą korzyści zarówno dla środowiska, społeczności, jak i dla samego przedsiębiorstwa.
 •  
Monitoring i audyt
 • Stałe śledzenie postępów i aktualizacja ocen ESG.
 • Przeprowadzanie regularnych audytów wewnętrznych i zewnętrznych w celu zapewnienia zgodności z założonymi standardami i przepisami.
 •  

Atestacja działań z zakresu ESG wykonanych przez inne firmy jest wyceniana indywidualnie w zależności od zakresu działań.
Wykonują ją certyfikowani audytorzy.

Scroll to Top